+38 (057) 754-38-64
  +38 (0572) 93-01-16
UA | ENG | RU

Скликання чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ» 26 квітня 2012 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

(ПуАТ «ХАРВЕРСТ» - код ЄДРПОУ 00223243),

що знаходиться за адресою: 61089, м. Харків, пр. Московський, б. 277

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ», які відбудуться «26» квітня 2012 р. об 11:00 годин за адресою: м. Харків, пр. Московський, б. 277, (заводоуправління, кім № 212). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 10:00 до 10:45 годин за місцем проведення зборів.


Порядок денний зборів

1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів.

3. Обрання Голови та секретаря зборів.

4. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати діяльності у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2011 рік.

8. Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2011 рік.

9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012р.

10. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом товариства протягом року з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів товариства та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства за попереднім погодженням із Наглядовою радою товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства.


Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2011 рік:


Перелік акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «20» квітня 2012 р (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ», за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, пр. Московський, 277, кім. 213 (юридичний відділ), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Вишневська Г.В., головний юрисконсульт Товариства. Телефон для довідок: (057) 754-34-60.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від «26» квітня 2012 р на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства www.harverst.com.ua в мережі Інтернет.

Генеральний директор ПуАТ «ХАРВЕРСТ» Коханов В.М.